Βάζουμε τα θεμέλια για τις αυριανές ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Παροχές

” Ένταξη με ασφάλεια στην κοινωνία “

“Hθικές αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς”

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Γλωσσικές ασκήσεις & Μαθηματικές έννοιες
  • Παιδική λογοτεχνία
  • Περιβαλλοντική αγωγή & Φυσικές επιστήμες
  • Θεατρικό παιχνίδι-Κουκλοθέατρο, Δραματοποίηση
  • Μουσική παιδεία
  • Καλλιτεχνικές δραστηριότητες
  • Ψυχοκινητικές δραστηριότητες
  • Παιδαγωγικά παιχνίδια
Περισσότερα